ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูมีทัวร์ จำกัด

377/556 อาคาร 10 ชั้น 2 ถ.มหิดล ต.หนองหอย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร.. 08-32590800


สาขาย่อย/บริษัทลูก 

บริษัท Yiipun Concierge

1-44-2 Tarumi – Cho, Suita – City ,

Osaka Japan  5640062

Tel.. +81 (0)8043-93-2522